جای اسماعیل پوردرمسابقات جهانی خالی بود

بهنام احسان پورمغلوب فرآیند انتخابی شد!

بهنام احسان پوردرمسابقات جهانی اوزان غیرالمپیکی درمجارستان با شکست مقابل حریفان آمریکایی و کانادایی ازدست یابی به مدال بازماند و به عنوان پنجمی این رقابت ها رسید.

ساعت 22:38 یک شنبه ۲۱ آذر
 #

به گزارش رادنیوز، نماینده وزن 61 کیلوگرم کشورمان درمسابقات جهانی مجارستان پس ازاستراحت دردوراول، درمرحله دوم با ضربه فنی فرانگولیان ارمنی را برد. درادامه احسان پورموفق شد شینگو آریموتو ازژاپن را با نتیجه 11 برصفرشکست داد تا حریف لوگان استیبرآمریکایی شود و درحالی که ازاین رقیب تا لحظات پایانی پیش بود درثانیه های واپسین مغلوب شد و ازرسیدن به فینال بازماند.

این کشتی گیر61 کیلویی دررده بندی هم به احمد چاکایف نیزباخت تا مثل مسابقات جهانی آمریکا نتواند به مدال جهانی برسد. به نظرمی رسد بهنام احسان پوریکی ازمغلوبین فرآیند انتخابی فدراسیون باشد.

لطفا تعجب نکنید! فدراسیون کشتی با اصرارروی فرآیند انتخابی بهنام احسان پوررا به مسابقات جهانی برد چون توانسته بود دوبارمسعود اسماعیل پوررا مغلوب کند. مغلوبی که خود صاحب دو مدال جهانی بود!

به نظرمی رسد حق با محمد بنا باشد که اعتقادی به فرآیند انتخابی نداشت و همواره می گفت برخی کشتی گیران که درداخل کشورهمه را می برند وقتی سوارهواپیما می شود تا به مسابقه خارجی بروند زانوهایشان می لرزد!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید