اسطوره پرسپولیسی ها به منزل شاگرد مرحوم خود رفت

پروین: خیلی بد است که ما پیشکسوتان هنگام مرگ و روی تخت بیمارستان یاد هم می افتیم

علی پروین یکی ازکسانی بود که بلافاصله پس ازشنیدن خبردرگذشت کاظم سید علیخانی همبازی و شاگردش درپرسپولیس به منزل آن مرحوم رفت.

ساعت 11:53 دو شنبه ۲۰ دی
 #

به گزارش رادنیوز، وقتی دراین رابطه ازعلی پروین پرسیدیم به ما گفت: خدا رحمتش کند. سید پسربی ادعا و فوتبالیست زحمتکشی بود که هرپستی او را بازی می دادیم کارش را خوب و عالی انجام می داد و هرگزهم ناراحت نمی شد که چرا ازاو دردفاع چپ، وسط یا راست استفاده می کنیم و به قولی معروف آچارفرانسه ما بود.

وی ادامه داد: من به پسرخدابیامرزسید علیخانی هم گفتم که خیلی بد است ما روزمرگ یا روی تخت بیمارستان یاد هم می افتیم. ما پیشکسوتان باید زود زود یکدیگررا ببینیم و این طوری اصلا خوب نیست.

پروین درپایان افزود: کاظم سید علیخانی واقعا بچه خوبی بود و هیچ وقت اززبانش نشنیدم که بنالد یا درخواستی ازکسی داشته باشد درحالی که می دانستم وضع مالی اش آن قدرها خوب نیست اما او مناعت داشت. خدا رحمتش کند.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید