چرا بعد ازعقد قرارداد زنگ زدند؟

ته دل پروین بابت شماره 7 سروش رفیعی ناراحت است!

اززبان یکی ازنزدیکان علی پروین شنیدیم که اسطوره پرسپولیس بابت دادن شماره 7 به سروش رفیعی تازه وارد به نوعی شاکی است.

ساعت 19:48 سه شنبه ۲۱ دی
 #

به گزارش رادنیوز، طرف مدعی بود که علی پروین به خاطرپوشیدن شماره 7 شاکی نیست بلکه آنچه ناراحتی او را به دنبال داشته تماس تلفنی دیرهنگام علی اکبرطاهری بوده است.

گویا پروین معتقد است که آقایان اول با سروش رفیعی قرارداد بستند و پیراهن شماره 7 را هم به او بخشیدند و دست آخربرای خالی نبودن عریضه با او تماس گرفته اند.

علی پروین به نزدیکان خود گفته که سروش رفیعی بازیکن تکنیکی و قابلی است و می تواند با قدرت پیراهن شماره 7 را بپوشد اما این نوع برخورد جالب نبوده و دوستان می توانستند شأن او را بهترحفظ

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید