مربی ایتالیایی چگونه با گدانسک تمدید کرد؟

آناستازی از اسم ایران سوء استفاده کرد!

آندره آ آناستازی یکی ازگزینه های اصلی سرمربیگری تیم ملی ایران بود که پس ازچند مرحله مذاکره درنهایت به فدراسیون ما پاسخ منفی داد.

ساعت 09:42 دو شنبه ۲ اسفند
 #

به گزارش رادنیوز، ازمانشنیده بگیرید اما آناستازی ازاول هم می خواست با تیم گدانسک لهستان تمدید کند اما با ایران مذاکره کرد تا رقم قراردادش را بالا و بالاترببرد.

این مربی ایتالیایی که تجارتی هم درکشورلهستان دارد اساسا نمی توانست ازاین کشورخارج شده و به ایران بیاید ولی با فدراسیون والیبال ما مذاکره کرد تا به هدف مالی خود برسد.

البته فدراسیون والیبال کشورمان درنهایت با ایگورکولاکوویچ به توافق نهایی رسید منتهای مراتب این دومین باری بود که آناستازی ازاسم ایران سوء استفاده می کرد و امیدواریم درسال های آینده دیگرسراغ این مربی زرنگ و سوء استفاده گرنرویم.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید