چرا بعد ازعقد قرارداد زنگ زدند؟

ته دل پروین بابت شماره 7 سروش رفیعی ناراحت است!

ساعت 19:48 سه شنبه ۲۱ دی

اززبان یکی ازنزدیکان علی پروین شنیدیم که اسطوره پرسپولیس بابت دادن شماره 7 به سروش رفیعی تازه وارد به نوعی شاکی است.