فردوسی پور نمی خواست در حق جوانان پرسپولیس نامردی کند

چرا عادل به سیدجلال تریبون نداد

ساعت 00:32 چهار شنبه ۳۰ فروردین

سیدجلال حسینی به شدت از دست عادل فردوسی پور دلخور است.