چرا آقای گل شاکی شد؟

تماس تلفنی همسرهادی نوروزی، طارمی را به هم ریخت!

ساعت 23:17 چهار شنبه ۳۰ فروردین

مهدی طارمی وسط شادی بازیکنان پرسپولیس ناگهان گوشی تلفن همراهش را برداشت، کنارتیر دروازه جنوبی ورزشگاه آزادی نشست و مشغول صحبت شد.