حسینی می خواست روی خط برنامه نود حرف بزند

دلیل عصبانیت سیدجلال فاش شد

ساعت 00:17 چهار شنبه ۳۰ فروردین

بازیکنان شوخ طبع پرسپولیس هرگز تصور نمی کردند شوخی شان با سیدجلال، او را تا این حد به هم بریزد.

فردوسی پور نمی خواست در حق جوانان پرسپولیس نامردی کند

چرا عادل به سیدجلال تریبون نداد

ساعت 00:32 چهار شنبه ۳۰ فروردین

سیدجلال حسینی به شدت از دست عادل فردوسی پور دلخور است.

کاپیتان عذرخواهی ماهینی را رد کرد!

سیدجلال از برانکو هم شاکی است

ساعت 00:39 چهار شنبه ۳۰ فروردین

سیدجلال حسینی ساعتی پیش در اردوی پرسپولیس حسین ماهینی را به اتاق خودش راه نداد!