از دولت انتقاد کنید و پاداش هم بگیرید

قهرمان ووشو:آقای روحانی سکه ها را خرج انتخابات 96 کنید

ساعت 02:02 پنج شنبه ۱۹ اسفند

محسن احمدی قهرمان ووشو ایران و جهان به دلیل انتقاد از دولت تحت فشار قرار گرفته است!