آمار تکان دهنده از بنگاه های شرط بندی اینترنتی در ایران

سه میلیارد تومان شرط بندی روی نتایج فوتبال در گیلان / دستگیری قمار بازها به تهران هم کشیده می شود

ساعت 23:59 دو شنبه ۲۰ دی

با دستگیری هفت نفر از کسانی که در گیلان شرط بندی روی نتایج فوتبال را به صورت اینترنتی مدیریت می کردند، موج تازه برخورد با قمار بازان فوتبالی به راه افتاد.