پسر کاپیتان فقید پرسپولیس به گزارشگر معروف پناه برد

هانی نوروزی به فردوسی پور: عمو بگو منو راه بدن روی سکوی قهرمانی!

ساعت 23:15 چهار شنبه ۳۰ فروردین

عادل فردوسی پور مشغول گزارش مراسم جشن قهرمانی پرسپولیس بود که ناگهان هانی فرزند زنده یاد هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس و پدربزرگش وارد باکس پخش زنده شدند!